top of page

Rusya'nın Etnik Yapısı Üzerine Notlar

Rusya’da Rusların oranı %81,2’dir.

Ruslarla birlikte diğer Hint-Avrupa dili konuşan toplulukların oranı %85’i bulur.

Bunların dışında yekûn tutan ve Hint-Avrupa dili konuşmayan 3 ayrı grup vardır:

Ural dilli topluluklar nüfusun %1.7’sini oluşturur. Genellikle kuzeyde, kutup bölgelerine yakın alanlarda yaşarlar.

Diğer iki grup Kafkas toplulukları ve Altay topluluklarıdır.

Kafkas halkları ağırlıklı olarak Kafkasya bölgesinde yerleşiktirler. Nüfusları 5 milyonu geçer. Çok büyük çoğunluğu Müslümandır ve Rusya nüfusunun %2.7’sini oluştururlar.

Rus nüfusu içinde Ruslardan sonra en büyük topluluk Altay halklarıdır. Rusya nüfusunun %10’una yakın bir kısmını oluştururlar ve sayıları 13 milyona yaklaşır. Bunların %0,6 civarında bir kısmı Türk olmayan Moğol, Tunguz gibi diğer Altay dilli topluluklardır. Türklerin az bir kısmı da Şaman inancını korumuştur ama ekserisi Müslüman’dır.

 

Kaynak: Bilgiler Wikipedia’dan alınarak oluşturulmuştur.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page