top of page

Slav-Katolik alt-Kültür Bölgesi

 

Slavlar, Avrupa'ya göç eden ve Hint-Avrupa dillerini konuşan topluluklar içinde en geç Avrupa'ya gelenler ve en doğuda yer alanlar oldular.

Slavların ekserisi doğu Roma olarak kurulan ve zamanla Yunan kültürü ile sentez oluşturarak Bizans'a dönüşen kültür bölgesinin etkisi altında kaldılar ve Ortodoks mezhebini benimsediler. Ama batıda yer alanlardan bir kısmı Roma ve Germen topluluklar ile daha yoğun kültürel ilişki içine girdiler ve Katolik kilisesi üzerinden Hristiyanlaştılar.

Bugün orta ve doğu Avrupa'yı oluşturan bu topluluklar Slav kökenli dilleri konuşuyorlar ama Katolik kültürü içinde yer aldıklarından diğer Slav topluluklarından ayrı bir kültür bölgesi oluşturuyorlar. Hint-Avrupa dillerini konuşmayan Macarlar bölgeye sonradan gelmiş ve büyük ölçüde Salv-Katolik kültürünü benimsedikleri için bu bölge içinde değerlendirildiler.

Slav Katolik Bölgesinde yer alan 6 ülke şunlar:

  • Polonya

  • Çek Cumhuriyeti

  • Slovakya

  • Macaristan

  • Slovenya

  • Hırvatistan

 
Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Bölgede yer alan 6 ülkede toplam 69 milyon insan yaşıyor. Tüm bölgenin nüfusu, Türkiye nüfusunun %86’sı kadar. Bu ülkelerin en büyüğü 38 milyon nüfuslu Polonya.

En fazla toprağa sahip ülke de Polonya’dır. Tüm bölgenin büyüklüğü Türkiye’nin %78’i kadardır.

Bölgenin toplam ekonomik büyüklüğü 2 Trilyon dolara yaklaşır. Her bir ülkenin ekonomisi Türkiye’den küçükse de bölgenin toplam ekonomisi Türkiye ekonomisinin 1.2 katına ulaşıyor.

Ülkelerin kişi başı gelirleri, Avrupa ortalamasının altında kalsa da Türkiye’den yüksek.

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi

 

Bölgenin nüfusu düşüş eğiliminde. Bugün Türkiye nüfusunun 0,86’sına karşılık gelen bölgede 1913’te, o günkü Türkiye nüfusunun 3,5 katı insan yaşıyordu. 2050 yılında oran daha da düşecek.

Bugün Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün 1.2 katına sahip olan bölge ekonomisi 1913 yılında 5,5 katıydı. 2050 yılında 6 ülkenin ekonomik büyüklüğü Türkiye ekonomisinin %80’ine denk olacak. 

 

Etnik ve Dini Yapı

Macaristan dışında kalan tüm ülkelerde Slav kökenli diller konuşuluyor. Bunun tek istisnası Macarca. Macarca Hint-Avrupa kökenli bir değil ayrı bir dil ailesi olan Ural dil ailesine bağlı.

Çek Cumhuriyeti hariç ülkelerin tamamında Katolik inancı hakim. Çek Cumhuriyeti ise bariz bir şekilde dinsiz görünüyor.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page