top of page

Hint Kültür Bölgesi

Hindistan, bir altkıta olarak değerlendirilir. Hint kültürü de kesintisiz olarak 4000 bin yılı aşkın bir zamandır aktarılarak ve değişerek bugüne ulaşır. Hindistan binyıllardır hep var olmuştur ama Hindistan denilince anlaşılan bugünkü Hindistan değil, Pakistan’ı, Bangladeş’i de içeren alt kıtanın tamamıdır. Srilanka da Hindistan’ın hemen ucunda yer alan bir adadır ve Hint kültür bölgesinde olduğu konusunda tartışma yoktur.

En tartışmalı olan Afganistan’ın bu bölge içinde gösterilmesidir. Afganistan’ın halkının büyük kısmının konuştuğu diller Hint dil grubundan değil, İrani dillerdir. Ama tarih boyunca belki biraz da Coğrafi engeller dolayısıyla İran ile değil kuzey Hindistan ile daha yoğun ilişki içinde olmuş görünüyorlar. Özellikle İslam döneminde Afganistan ve Hindistan tarihi iç içe geçmiştir. Ayrıca Şiiliği değil Sünniliği benimsemişlerdir. Bugün de Afganistan-Pakistan sınırı yoğun ilişkinin olduğu bir sınırdır. Nüfus olarak da ayrı bir kültür bölgesi oluşturmak için yeterince büyük değildir. Bu yüzden Afganistan’ı bu kültür bölgesi içinde değerlendirdik.

Nepal dilinin Çin-Tibet dili değil Hint kökenli bir dil olması ve toplumun çoğunun da Hindu olması göz önünde bulundurularak Nepal de bu kültür bölgesi içinde değerlendirilmiştir.

Nüfus ve Ekonominin Dünya Üzerindeki Payının Değişimi

Bölge yoğun insan nüfusunu barındırır. Son 2 bin yıldır, tüm insanlığın 1/3’i ile 1/4 arasında bir kısmı sürekli bu topraklarda yaşamıştır. Sadece İngiliz işgali sırasında bu oran düşmüş, en düşük seviyesini ise %17,4 1 ile 1. Dünya savaşının hemen öncesinde görmüştür.

 

Ekonomik olarak da her zaman çok fakir değildir. 2000 yıl önce, dünya nüfusunun %32.4’ü Hindistan’da yaşarken, dünya ekonomisinin de %34,6’sını oluşturmaktadır. Ama özellikle İngiliz işgaliyle birlikte ekonomik olarak da hızlı bir gerileme ile karşı karşıya kalır.  Özellikle 1. Dünya savaşı ile 1990’lar arası en kötü dönemidir ama bu durum değişmiş görünüyor.  

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

2015 yılı itibari ile Hindistan’ın nüfusu Türkiye nüfusunun 15 katından fazla. Bölgenin Müslümanların büyük çoğunluğu oluşturduğu kısmının nüfus büyüklüğü ise Türkiye’nin 5,5 katına yakın bir nüfusu barındırıyor.

 

Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu alanın büyüklüğü, Hinduların çoğunlukta olduğu kısmın yarısı kadar.

Bölgenin toplam toprak büyüklüğü Türkiye’nin 6.5 katı.

 

2015 yılı itibari ile Hindistan’ın Ekonomik büyüklüğü, Türkiye’nin 5 katı. Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’in toplam ekonomik büyüklüğü ise ancak Türkiye’nin ekonomisi kadar ediyor.

 

Kişi başına düşen gelir, Hindistan’da Türkiye’nin 1/4’ü, Pakistan’da 1/5’i, Afganistan’da 1/14’ü civrında. 

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi

 

Hindistan’ın 1913 ve 2050 yıllarındaki nüfusunun Türkiye ile karşılaştırmasından çıkan sonuç, her iki ülkenin de nüfus artış oranlarının yakın olduğunu gösteriyor. Pakistan’da ise nüfus artış hızı fazla. 1913’te Türkiye’nin 1.3 katı nüfusa sahipken 2050 yılında 3,5 kat nüfusa sahip olacak.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Afganistan hariç tüm ülkelerde Ari (Hint-Avrupa) dil grubunun temel alt gruplarından biri olan Hint kökenli diller baskın.

  • Afganistan’da ve Pakistan’ın batısında Peştunca başta olmak, yine Ari(Hint-Avrupa) dil ailesinin yakın bir kolu olan İrani diller grubunda yer alan diller konuşuluyor.

  • Hindistan’ın güneyinde ve Srilanka’da, Hint alt kıtasının eski toplulukları olan Dravidlerin dilleri

  • Afganistan’da Özbekler ağırlıkta olmak üzere Türk gruplar var.

 

Din

  • Pakistan, Afganistan ve Bangladeş İslam ülkeleri.

  • Banglades’te %12 civarında Hindu nüfusu bulunuyor.

  • Hindistan, Nepal ve Srilanka ise Hindu dininin hakim olduğu ülkeler. Bölgede İslam 2. Din durumunda.

  • Hindistan’daki %14’ü aşan Müslüman nüfus oldukça önemli, çünkü 175 milyon nüfusa karşılık geliyor.

  • Bölgedeki tüm ülkeler göz önüne alındığında Müslüman nüfus 600 milyona yaklaşıyor.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page