top of page

Germen Bölgesi Ülkeleri Üzerine Notlar

Alman Bölgesi

Almanya            

Almanya, üç değişik fiziki bölgeye ayrılır. Bunlar; Kuzey Almanya ovaları, Orta dağ sıraları ve Alp Dağları ve etekleridir. Almanya'nın karakteristik iklim yapısı bölgelere göre değişmektedir. [1]

Almanya da İtalya gibi küçük fakat çok sayıda devletten oluşuyordu. Prusya bu devletlerin en güçlüsü durumuna gelmişti. 1871 yılında Prusya tüm Alman devletlerini birleştirmeyi başardı.

İsviçre 

Resmî adı İsviçre Konfederasyonu'dur. Ülke 1848 yılından beri bir federasyondur. [2]

İsviçre Avrupa’nın en dağlık ülkesidir. Toprakların 3/4’ü dağlarla kaplıdır. [3]

Önemli şehirleri Bern, Zürich, Basel ve Cenevre’dir. Hâlâ kantonlarda ve köylerde çok belirgin âdet, gelenek ve dil ayrılıkları görülür. [4]

İsviçre’nin dört resmî dili vardır: kuzeyde ve Orta İsviçre’de Almanca (%64); batıda Fransızca (%20,4); güneyde İtalyanca (%6,5); ve güneydoğuda küçük bir azınlık tarafından konuşulan Romanş (% 1)’dır. [5]

1648’de bağımsız bir devlet haline geldi.

İsviçre 1920 yılında Milletler Cemiyeti'ne ve 1963 yılında da Avrupa Konseyi’ne katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını açıklayan ülke askerî olarak savaşa katılmamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda da tarafsızlık açıklanmış, bir Alman müdahalesi planlansa da bu gerçekleşmemiştir.[6]

Topraklarının %6’sı ekilebilmektedir. [7]

Ülkede çelik sanayi gelişmiştir. Bu amaçla dışarıdan demir filizi alır. Makine, lokomotif, türbün gibi ağır sanayi ürünleri imal edilir. Elektrikli makineler, bilimsel ve optik araç üretimi ülke sanayinde önemli bir yer tutar. Kimya ve ilâç sanayi de çok gelişmiştir. Saatçilik ülkenin ünlü bir sanayi dalıdır. İsviçre saatleri dünyaca ünlüdür. Sanayi üretiminin % 90’ı ihraç edilir.[8]

İsviçre dünyanın mali hayatında önemli rol oynayan büyük bankacılık merkezidir. İsviçre halkının % 10’u bankacılıkla uğraşır. İsviçre bankacılık ve sigortacılık kaynağından büyük gelir sağlar. Diğer önemli gelir kaynağını ise turizm teşkil eder. [9]

İsviçre uzun süredir siyasi ve askerî tarafsızlık geleneğine sahiptir. Bu nedenlerden ötürü birçok uluslararası örgüte ev sahipliği yapmaktadır.[10]

Cenevre, İsviçre’nin güney batısında, Cenevre kantonunun merkezi olan şehirdir. Fransa’sının yakınında bulunur. Cenevre, holdinglerin ve çok sayıda milletlerarası kuruluşun merkezi olarak dünya çapında bir finans şehridir. Aynı zamanda birçok milletlerarası teşkilâtın merkezi durumundadır. GATT, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Avrupa'daki daireleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu, Kızılhaç, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Cenevre’dedir. [11]

Avusturya                         

Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunduğundan ülkenin aşağı yukarı dörtte üçü dağlık arazidir. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya kateden Tuna Nehrinin ülkedeki uzunluğu 350 kilometredir. [12]

Kara iklimine sahiptir. Kışlar çok sert ve yağışlı geçer. Yaz ayları sıcak geçer.[13]

Ülkenin aşağı yukarı %47'si ormanlarla kaplıdır. Orta Avrupa'nın en fazla ormana sahip ülkesidir.[14]

Ülkenin resmî dili Almancadır. [15]

Başkent  Viyana, Avrupa'nın kültür merkezidir. Tuna Nehri kıyısında yer alır. Nüfusu bir buçuk milyon civarındadır. [16]

Ekonomi

Avusturya ekonomisi, sanayi, turizm ve tarıma dayanmaktadır. Tarıma elverişli topraklan azdır. Bol ürün alabilmek için modem tarım İkinci Dünya Savaşından sonra hızla gelişmiştir.[17]

Madenler bakımından oldukça zengin sayılan Avusturya'da demir, magnezyum, grafit ve kömür elde edilir. Petrol ve Doğal gaz üretiminde Avrupa'da dördüncü sıradadır. [18]

Tarih

  • MÖ 15 – Roma topraklarına dahil oldu. Tuna nehri, germen kabileleri ile sınırı belirliyordu. Bugünkü birçok şehir ilk defa Romalılar tarafından kuruldu.[19]

  • 6. yüzyıldan başlayarak germenlerin bölgeye yoğun yerleşimi görüldü. 6. yüzyılın sonunda Roma İmparatorluğu dağıldı. Doğudan Avarlar tarafından sürülen Slavlar hala bölgede yaşayan kelt-roman halk tarafından engellenemediler ve 610 civarında germen kökenli halklar tarafından durdurulana kadar bu ilerlemeyi sürdürdüler. Bölgede hem Slav kökenli ve hem de Germen kökenli halklar yaşıyorlardı. (Güneydoğusunda hala Slav kökenliler bulunuyor.) [20]

  • 787-788’de Kutsal Roma-Germen imparatoru Şarlman’a boyun eğdiler. 9. Yüzyılda Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu çökünce Frankların bölgedeki üstünlüğü sona erdi. [21]

  • 955’te daha sonra Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun başına geçen I. Otto’nun Macarları yenilgiye uğratmasıyla Avusturya tarihinde yeni bir dönem başladı. Macarları denetiminde tutmak amacıyla Tuna boyunca güçlü bir marklık kuran Otto Avusturya’nın gerçek kurucusu kabul edilir.[22]

  • 1140’ta Viyana yönetim merkezi oldu. 1156’da İmparator Avusturya’nın babadan oğula geçen bir dükalık olmasını kabul etti. [23]

  • 1273’te Habsburg hanedanı Kutsal Roma-Germen İmparatorluğuna geçti. Habsburglar topraklarını Tuna’dan Adriya Denizi’ne kadar genişleterek Almanları, Slavları ve İtalyanları egemenlikleri altına aldılar. [24]

  • 1804’te en güçlü Alman devleti durumundaydı ve bir imparatorluk haline geldi.

  • 1866’da Prusya ile yaptığı savaşı kaybetti. Ertesi yıl Macaristan ile ortaklık yaparak Avusturya-Macaristan İmp.’na dönüştü. Fakat I. Dünya savaşında yenilgiye uğradı ve Macaristan ile ayrılmak durumunda kaldı.

 

 

İskandinav Bölgesi

Vikingler 1000’li yıllardan itibaren Hristiyanlığı kabul ettiler ve yerleşik hayata geçmeye başladılar. 1100’lerin sonu ve 1200’lerin başında Danimarka önemli bir güç durumundaydı. İsveç, Norveç ve İzlanda’yı kontrol ediyordu.

1323’te Finlandiya İsveç’in bir parçası haline geldi.

1397’de Danimarka İsveç ve Norveç ile birlik haline geldi. Bu birlik İsveç’in 1523 yılında birlikten ayrılmasına kadar devam etti. Norveç 1814 yılına kadar Danimarka kontrolünde kalmaya devam etti.

İsveç Danimarka, Rusya ve Polonya sınırlarında savaşan büyük bir güç haline gelmişti. 1700’de bu üç ülke İsveç’e saldırdı. 1718 yılında İsveç savaşı kaybetti. 1809’da Finlandiya’yı da Rusya’ya vermek zorunda kaldı. Norveç, 1814 yılına kadar İsveç hakimiyeti altında kalmayı sürdürdü. 1905’te Norveç’in bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı.

Finlandiya 1917 yılında Rusya’dan bağımsızlığını ilan etti.

Danimarka       

Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında Jutland Yarımadası ve 483 ada üzerinde kurulmuş olan bir devlettir. Dünyanın en büyük adası olan Grönland da Danimarka’ya bağlıdır.[25]

Başkenti Kopenhag, ülkenin doğusundaki Zealand adasında bulunmaktadır. [26]

Halkın hemen hepsi yerliler olan Dan’lardan meydana gelir. [27]

Sanayi, liman şehirlerinde fazladır. Gemi yapımı ve fabrika makinelerinin yapımı ileri seviyededir. Sanayi makineleri, gemi ve tersane yapı sanayinde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.[28]

İsveç    

Kuzey kesimi kutup çemberinin içinde kalır.[29]

İskandinav dağlarının Atlas Okyanusu etkisinden koruduğu İsveç’in iklimi serttir. İklim güney ve kuzeyde iki ayrı karakter taşır. Güney yarıda Orta Avrupa iklimi, Kuzey yarıda ise Doğu Avrupa iklimi hâkimdir. Doğu bölümü Sovyetler Birliği yönünden gelen soğuk rüzgârların etkisi altındadır. [30]

Yarısından fazlası % 55’i ormanlarla kaplıdır. [31]

1809 yılından beri parlamenter monarşik yapıya sahiptir. Ülkenin başında Kral bulunmakla beraber, yürütme gücü Kabinededir. [32]

Danimarka ile arasında denizden sadece 4 km mesafe bulunmakta olup, Malmö ile Kopenhag şehirleri arasında tesis edilmiş olan tünel ve köprü iki ülke arasında karayolu bağlantısı sağlamaktadır. [33]

Ekonomi

Dünyanın en gelişmiş sosyal refah sisteminden birisine sahip olan İsveç, son iki yüz yıl boyunca askeri tarafsızlığını korumuş, iki dünya savaşına da katılmamıştır.[34]

Maden kaynaklan bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle demir filizi ilk sırayı alır. Bakır ve çinko bakımından zengin olan İsveç’te ayrıca altın, gümüş, volfram, nikel ve kömür yatakları bulunur. İsveç in sanayi kalkınması maden kaynaklarına dayanır. Dünya demir üretiminin % 25’ini İsveç sağlar. [35]

İsveç ekonomisi, uluslararası alanda rekabet gücü yüksek farklı sektör gruplarına dayanır. Belli başlı sanayi ürünleri, makine, taşıt araçları, gemi yapmışı (dünya üretiminde üçüncü), elektronik donanım, telefon, uçak, harp araçları, lokomotiftir. [36]

Norveç

Ülkenin kuzeyi soğuk bir iklimin etkisi altında iken, denize yakın alanları ve güney bölümü ılıman iklimin etkisi altındadır. Deniz kıyısından içeriye doğru gittikçe kuru ve sıcak yazlar, fazlasıyla soğuk kışlar yaşanır. Tamamen soğuk iklime sahip değildir. Bunun nedeni, gulfstream sıcak su akıntısıdır.[37]

Kuzeyinde kalan bölge en az nüfusludur. Göçebe çobanların yaşadığı bu bölge, Norveç topraklarının %35’ini ihtiva eder. Ülkenin en kalabalık yeri Oslo ve çevresi, toplam nüfusun %40’ına sahiptir.[38]

Norveç topraklarının ancak %3’lük küçük bir kısmı tarıma uygundur. Ülkenin dörtte üçüne yakın bir bölümünü kayalık arazi, su, bataklık ve buz teşkil etmiştir. [39]

Ekonomi

Norveç; İsviçre ile birlikte Avrupa'nın en gelişmiş ülkesidir. Yaşam standartlarının zirvede olduğu ülkedir. [40]

Norveç, bir zamanlar Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biriyken, etrafını çeviren sulardan elde ettiği petrol ve doğal gaz sayesinde, dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmiştir.[41]

Norveç, deniz ürünleri, balıkçılık ve balina avcılığı alanlarında oldukça gelişmiştir. [42]

Petrol ve doğal gaz yanında ayrıca metal ürünleri ve makine, kâğıt, odun ve odun ürünleri, gıda ve meşrubat sanayi mevcuttur. Ayrıca gemi yapımı, mühendislik, kimya sanayi de vardır. [43]

Dünyanın altıncı büyük ticaret filosuna sahiptir. [44]

Oslo, ülkenin en büyük iç ve dış ticaret merkezi olup, en önemli limanıdır.[45]

Finlandiya        

Topraklarının 1/3’ü kutup çizgisinin üstünde, kutup bölgesinde yer alan Finlandiya sert bir iklime sahiptir. [46]

Ormanlar ülkenin yaklaşık üçte ikisini kaplamaktadır. [47]

Nüfusunun %90'dan fazlasını Finliler teşkil eder. Bundan başka kuzeyde Laponlar, güney ve batı kesimlerinde ise İsveçliler yaşamaktadır. [48]

564 bin nüfusu ile ülkenin başkenti Helsinki’dir.[49]

Finlandiya, 6 Aralık 1917 tarihinde Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 1 Ocak 1995 tarihinde Avrupa Birliğine girmiştir.[50]

İzlanda

Atlas Okyanusunun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlettir. [51]

Kuzey Kutup Bölgesi ve tropik bölgelerden gelen hava akımları ile Doğu Grönland Akıntısı ve iklimi yumuşatıcı bir tesiri olan Gulfstream sıcak su akıntısının etkisi altındadır. İzlanda’nın bulunduğu enlem dairesine karşı iklimi çok soğuk değildir. Golfstream sıcak su akıntısının etkisinde kalan adada yazlar nemli ve serindir. [52]

Başkenti Reykjavik’dir. Yeryüzünde kutup bölgesine en yakın başkenttir. Önemli bir balıkçılık bölgesidir. İzlanda nüfusunun yarısı bu şehirde yaşar. [53]

Bitki örtüsü adada çok azdır. Buzulların bulunmadığı kesimlerde otlaklar vardır. Bitki örtüsü genelde çalılar ve dikenlerden meydana gelmiştir. [54]

Adanın buzullarla örtülü olmayan kesimlerindeki otlaklarda hayvancılık yapılır. Küçükbaş hayvancılığı ağır basar. İzlanda’nın en önemli gelir kaynağım meydana getiren balıkçılıktır. [55]

İzlanda ekonomisinin temelini bir ada devleti olduğu için balıkçılık teşkil etmektedir. İzlanda topraklarının büyük bir kesimi tarıma elverişsizdir. [56]

Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve balıktan elde edilen ürünler imali başlıca sanayi faaliyetidir. Balık konservesi ve balık unu fabrikası vardır. [57]

İhracat malları; balık ve balık ürünleri %70, alüminyum, hayvan ürünleri, demir silikon. [58]

Baltık Bölgesi

Baltık ülkelerinde İklimi ılımandır. Atlas Okyanusundan gelen hava kütlelerinin etkisi altındadır. [59]

Litvanya            

Genelde ülke toprakları düzdür. [60]

Nüfusunun % 80’ini Litvanlar, % 9’unu Ruslar, % 8’ini Polonyalılar, % 2’sini Beyaz Ruslar meydana getirir. [61]

Vilnüs, Litvanya Cumhuriyetinin başkenti ve en büyük şehridir. Şehrin nüfusu 555 000'dir. 1579-1795 ve 1920-1939 yılları arasında Polonya'nın egemenliğinde kalmıştır. [62]

Letonya             

Letonya’nın büyük bölümü dalgalı düzlüklerden meydana gelir.[63]

Ülke topraklarının %67’si orman, çayır, otlak ve bataklıklarla kaplıdır. [64]

Nüfusun %54’ünü Letonyalılar, %33’ünü Ruslar, %5’ini Beyaz Ruslar, %3’ünü Ukraynalı, %3’ünü Polonyalılar meydana getirir. Halkın büyük kesimi Letonca konuşur. [65]

Başkenti, Riga’dır. Riga; Baltık devletleri içinde en büyük şehir olmasının yanı sıra önemli bir kültür, politika, eğitim, finans, ticaret ve endüstri merkezidir.[66]

Ülke ekonomisi sanayiye dayalıdır. En önemli sanayi dalları metal üretimi ve makine yapımıdır.[67]

Estonya             

Ülke toprakları ana kara kısmının yanında 800 kadar ada ve adacıktan meydana gelir. [68]

Estonya topraklarında geçmişteki buzulların tesiri yaygın olarak görülür. Güney kesimleri buzul tepelerle kaplıdır. [69]

Ormanlar ülke topraklarının üçte birini kaplar. Ayrıca bataklık ve çayırlar önemli bir yer tutar. [70]

Çarlık Rusyası’nın sona ermesinden sonra bağımsız bir ülke olarak tarih sahnesine çıkan Estonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında üç yıl Alman işgali altında kalmış ve Sovyet ordularının bu ülkeye girmelerinden sonra da Sovyetler Birliği’nin bir parçası haline gelmiştir. 20 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmiştir. 29 Mart2004 itibariyle NATO ve 1 Mayıs 2004 itibariyle Avrupa Birliği üyesi olmuştur.[71]

Estonya nüfusunun %65’ini Estler, %28’ini Ruslar, %3’ünü Ukraynalılar meydana getirir. [72]

Ekonomisi sanayiye dayalıdır. Tarım da ekonomiye önemli katkıda bulunur, toprakları tarıma elverişli olmadığından bitki üretiminin yaklaşık yarısı hayvan yemi yetiştirilen otlardır. Hayvancılık gelişmiştir.[73]

En önemli maden kaynağı petroldür. Petrol devlet tarafından çıkarılır ve işletilir. [74]

Ülke sanayisinde petrol ve petrol ürünleri önemli yer tutar.[75]

 

Kaynaklar

[1]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[2]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[3]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[4]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[5]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[6]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[7]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[8]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[9]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[10]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[11]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[12]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[13]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[14]http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/avusturya.htm

[15]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[16]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[17]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[18]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[19] http://www.nkfu.com/avusturya-tarihi/

[20] http://www.nkfu.com/avusturya-tarihi/

[21] http://www.nkfu.com/avusturya-tarihi/

[22]http://www.nkfu.com/avusturya-tarihi/

[23] http://www.nkfu.com/avusturya-tarihi/

[24] http://www.nkfu.com/avusturya-tarihi/

[25]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[26]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[27]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[28]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[29]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[30]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[31]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[32]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[33]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[34]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[35]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[36]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[37]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[38]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[39]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[40]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[41]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[42]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[43]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[44]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[45]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[46]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[47]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[48]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[49]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[50]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[51]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[52]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[53]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[54]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[55]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[56]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[57]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[58]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[59]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[60]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[61]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[62]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[63]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[64]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[65]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[66]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[67]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[68]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[69]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[70]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[71]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[72]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[73]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[74]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[75]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

Kültür Sayfası

bottom of page