top of page

Germen alt-Kültür Bölgesi

 

3 bölge ve 11 ülkeden oluşur. Germen dillerini konuşurlar ve ekseriyet Protestandır.

 1. ALMAN

  • Almanya

  • Avusturya

 2. İSKANDİNAV

  • İsviçre

  • Danimarka

  • Finlandiya

  • İsveç

  • İzlanda

  • Norveç

 3. BALTIK

  • Estonya

  • Letonya

  • Litvanya

 

Roma yayılmasına en fazla direnen topluluklar Germenler oldular. İmparatorluğun dağılmasında da en büyük rolü oynadılar. Buna rağmen, Germenler ile Latin Roma imparatorluğu arasında, düşmanlıktan çok hayranlığın ağır bastığı bir ilişki olduğu göz ardı edilmemeli.

Roma’nın dağılmasından sonra Germen toplulukları Roma topraklarının çoğuna hakim oldular. Bu süreç içinde hızla Roma kültüründen etkilendiler. Yine de germen kültürünü korudular. Bu arada da Katolik kilisesi tarafından Hristiyanlaştılar.

Katolikler arasında 1500'lerde ortaya çıkan Protestan hareketi bir Germen tepkisi olarak görülebilir. Bugün Protestan mezhebi içinde yer alan toplulukların neredeyse tamamı Germen kökenli dilleri konuşmaktadırlar.

Baltık ülkeleri, Slav-Ortodoks kültür bölgesi ile Germen-Protestan kültür bölgesi arasına bir geçiş bölgesi oluştururlar. Kimi zaman Rus egemenliğine girmiş, bazen de dışında kalmışlardır ama Ortodoks değildirler. Nüfus olarak az olduğu için Alman kültür bölgesi içinde değerlendirilmeleri uygun görünüyor.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Alman bölgesi 95 milyon, İskandinav bölgesi 24 milyon, Baltık bölgesi 7 milyon insanı barındırmaktadır. Tüm bölgede 126 milyon insan yaşamaktadır.

Bölgenin en büyük nüfusa sahip ülkesi Almanya’dır ve diğer 10 ülkenin toplamından fazla nüfusa sahiptir ve Türkiye nüfusuna yakındır. 

Tüm bölgedeki nüfus Türkiye nüfusunun 1,6 katıdır. 

Alman bölgesinin toprak alanı Türkiye’nin %62’si kadardır. İskandinav ülkelerinin toprak alanları büyüktür ama nüfus seyrektir.

Bölgenin esas ekonomik büyüklüğünü sağlayan Almanya’dır ve nüfusu Türkiye nüfusu ile yakın olmasına rağmen ekonomisi Türkiye’nin 3 katıdır.

Bölgenin toplam ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin 4 katıdır.

Kişi başına düşen yıllık gelir ortalaması oldukça yüksektir ve Türkiye’nin 3 katına yaklaşır.

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi

2015 yılı itibari ile tüm bölgenin nüfusu Türkiye nüfusunun 1.6 katı kadar. I. Dünya savaşı başında, bu topraklarda yaşayan inanların nüfusu, bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan insanların nüfusunun 6.3 katıydı. Bugün Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip Almanya’nın tek başına sahip olduğu nüfus, 4.3 katıydı.

2050 yılında tüm bölgenin nüfusunun yaklaşık Türkiye nüfusu kadar olacağı öngörülüyor. Almanya’nın nüfusu ise Türkiye’nin %70’i kadar olacak.

Bugün Türkiye’nin 4 katı ekonomik büyüklüğe sahip bölge, I. Dünya savaşının hemen öncesinde 25 katından daha büyüktü.  Sadece Almanya’nın ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin 20 katından fazlaydı.

2050 yılında Almanya’nın büyüklüğü Türkiye’nin 1.3 katı olacak. Tüm bölgenin ekonomik büyüklüğünün ise Türkiye’nin 2.2 katı olması bekleniyor.

Etnik ve Dini Yapı

 

İsviçre’nin bir kısmı hariç tüm bölge Germen kökenli diller konuşuyor.

Baltık bölgesinde Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan bir başka kol olan Baltık dilleri konuşuluyor. Fince ise Hint-Avrupa dil ailesinden değil; ayrı bir dil ailesi olan Ural dil ailesine bağlı. Hem sayısal olarak fazla olmadıklarından hem de tarihi ilişkiler göz önüne alınarak ayrı bir kültür bölgesi olarak ele alınmadılar.

Bölgede Katolik kilisesine bağlı olanlar azınlıkta kalmış durumda. Dinsizlik en fazla taraftar bulan inanç olarak görünüyor. Bölge aslında Protestanlığın doğduğu ve yayıldığı yer. Birkaç yüzyıl önce bu analiz yapılsaydı, muhtemelen Protestanların oranı bugünkü Protestan+Dinsiz toplamına yakın çıkardı.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page