top of page

 

GD.Asya Kültür Bölgesi Ülkeleri Üzerine Notlar

 
TAYLAND

Eski adı Siyam olan bir krallıktır. [1]

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Ülkenin bitki örtüsü oldukça zengindir. İklimi bütün yıl sıcak ve nemlidir. [2]

Tayland’da en çok ve meşhur olan hayvan fildir. Tay hanedanlığının sembolü olmuştur. [3]

Sosyal Yapı

Tayland nüfusunun %80’lik bir ekseriyeti Tay soyu, geri kalanıysa Çinli ve Asyalı milletlerden teşekkül etmiştir. Sınır dağları ve en güney uç bölgesi üzerinde yaşayanlar hariç, ülke insanları homojen yapıdadır. [4]

Ülkedeki Müslüman nüfusu %7 dolayındadır. Tayland’da 200 Müslüman Okulu ve 1500 cami vardır. Daha çok, etnik olarak üçüncü büyük grup olan Malaylar Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. [5]

Bangkok, ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehri olup, Tayland’ın başşehridir. Yaklaşık iki milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. [6]

Ekonomi

Tayland dünyanın en büyük, pirinç ihracatçısı ülke konumunu sürdürmektedir. [7]          

     

KAMBOÇYA

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Kamboçya genelde düz bir ülkedir. Mekong Irmağı ülkenin doğu kesimini boydan boya geçer. [8] 

Ülke iklimi Muson rüzgârlarının ve yağmurlarının etkisi altındadır. Kasım ayından mayısa kadar olan sürede iklim genelde kuraktır. Yıllık yağışların yüksek olduğu dağlar ve platolar, yaprak dökmeyen tropikal ormanlarla kaplıdır. Alçak kesimlerde ve kurak alanlarda ise yaprak döken ormanlar ve savanlar bulunur. [9]

Ekonomi

Ülke ekonomisi tarıma dayanır. Yetiştirilen tarım ürünleri arasında başta pirinç ve kauçuk gelmektedir. [10]

Ülke toprakları gür ormanlarla kaplı olmasına rağmen, orman sanayi gelişmemiştir. [11]

Ülkede demir, fosfat, manganez, altın ve kömür yatakları varsa da teknik ve ekonomik güçlüklerden dolayı bu kaynaklardan yeterince faydalanılmaz. [12]

LAOS

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Laos’un büyük bölümü ormanlık ve dağlıktır. Anmamite dağ silsilesi, kuzeydoğu hariç ülkenin Vietnam’la sınırı oluşturur. [13] 

Mekong Nehri, ülkenin batı sınırının büyük bölümünü teşkil eder. Bütün Laos, kuzeydoğu uç kısmı hariç, Mekong Havzası boyunca uzanır.  [14]

İklimi sıcak ve nemli olup, subtropikal ve tropikal iklim arasında değişir. [15] 

Laos, diğer tropikal iklim bölgesindeki ülkeler gibi ormanlarla kaplıdır. Ülkenin %70’i ormanlıktır. [16]

Sosyal Yapı

Laos halkının yarısını meydana getiren Lao asıllılar, komşu Tayland halkına, dil ve orijin bakımından benzerlik gösterirler.  [17]

Ekonomi

Laos’un tarımı, pirince dayanır. Tarıma elverişli olan arazinin büyük bölümü pirinç tarlaları ile kaplıdır. [18]

Sanayi yönünden geri kalmış bir ülkedir. Ülkede sadece el sanatları mevcut olup, bunlar da ilkel metotlarla yapılmaktadır. [19]

VİETNAM

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Vietnam uzun ve dar bir ülke olup, yaklaşık bir S şeklinde uzanır. Merkezî kısmın uzunluğunun 800 km’den fazlası, kolları doğu doğrultusunda okyanusa uzanan Annam Sıradağları ile kaplıdır. Vietnam, güneyde Mekong Nehri tarafından meydana getirilen ve bunun getirdiği topraklarla sürekli olarak zenginleşen büyük bir ova hâl indedir. [20] 

Tropikal bir iklim hâkimdir. [21] 

Tarih

19. yüzyılın ortalarında Fransa tarafından sömürgeleştirilen Vietnam, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından işgal edilmiş ve savaş sonrasında Fransa’nın nüfuzunu tekrar tesis etme çabaları nedeniyle başlayan ve çapı giderek büyüyen bir savaşa sahne olmuştur. Fransız güçlerinin, Vietnamlılara yenilmesinden sonra imzalanan Cenevre Anlaşması, ülkeyi kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırmıştır. Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği tarafından desteklenirken, Güney Vietnam’da ise A.B.D destekli bir hükümet kurulmuştur. [22] 

Asker ve sivil olmak üzere toplam 3 milyon civarında insanın hayatına mal olan Vietnam Savaşı, 27 Ocak 1973 tarihinde imzalanan Paris Barış Anlaşması ile resmen sona ermişse de çatışmalar bir süre daha devam etmiştir. 1976 yılında iki Vietnam, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adı altında birleşmiştir. [23]

Sosyal Yapı

Halkın büyük çoğunluğu kuzeyde Kızıl Nehir deltasında, güneyde verimli kıyı ovalarında ve Mekong Deltasında toplanmıştır. Vietnam’ın büyük nüfus merkezleri güneyde Saygon ve başkent Hanoi’dir. [24]

Ekonomi

Vietnam tarım ülkesidir. Toprak reformları, kolektif sistemin terk edilmesi ve sektörün pazar ekonomisi ilkelerine geçmesi sayesinde 1980’lerin başlarında kıtlıklar yaşayan bir ülke olan Vietnam, bugün önemli bir tarım üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. Vietnam dünyanın en büyük ikinci pirinç ihracatçısıdır. [25]

SİNGAPUR

Güneydoğu Asya’nın en küçük ve en refah bir adalar ülkesidir. Endonezya ve Malezya toprakları arasına sıkışmış, küçücük bir ada devletidir. Singapur’un, kendisine ait 63 kadar adacıkla birlikte yüzölçümü yaklaşık olarak 699 km2 civarındadır. [26]

Singapur, Malay Yarımadasına 1200 m uzunlukta olan bir demir ve karayolu ile irtibatlıdır. Malezya batı kıyısı ile Sumatra Adası arasındaki bir suyolu olan Malakka Boğazının hemen ağzında yer alır. [27]

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Singapur tropikal bir iklime sahiptir. Sıcaklık ve nem miktarı yüksektir. Yağışla oldukça fazladır. [28]

Tarih

19. yüzyılın başlarında Britanya’nın kontrol altına aldığı Singapur, Malay ilini çok iyi bilen Britanya Doğu Hindistan Kumpanyasının sömürge yetkilisi Sir Stamford Raffles’ın ilgisini çekmiş, modem Singapur’un kurucusu olarak anılmaktadır. [29]

Singapur, II. Diinya Savaşı sırasında Japonlar tarafından işgal edilmiş, 1946'da Malezya’dan bağımsız bir Britanya Kraliyet Kolonisi haline gelmiştir. Singapur 1963’te Malezya Federasyonuna katıldıysa da siyasi anlaşmazlıklar sonucunda federasyondan ayrılarak 1965’te tam bağımsızlığına kavuşmuştur. [30]

Sosyal Yapı

Nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Çinliler, genellikle Konfüçyist, Budist veya Taoisttir. Malaylar ise ikinci büyük grup olup, Malay dilini konuşurlar ve tamamına yakın kısmı Müslümandır. Nüfusun %7’lik bir bölümünü meydana getiren Hintlilerin ve Pakistanlıların büyük bir kısmı Müslüman, az bir kısmı ise Hindu’dur. Genellikle Tamil lisanını kullanırlar. Çok az miktarda da Avrupalı ve Avrasyalı nüfus vardır. En büyük ve gelişmiş şehri Singapur şehridir. [31]

Ekonomi

Singapur ekonomisinin büyük bir kısmı ticarete dayanır. Ayrıca ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, haberleşme, tamirat ve depolama gibi hizmetlerden de önemli ölçüde gelir elde edilmektedir. Singapur ekonomisinin dayandığı diğer önemli gelir kaynağı sanayidir. [32]

Singapur’un sanayi dalları; gemi yapımcılığı, petrol rafinerileri, elektronik aletler, tekstil, gıda ve kereste endüstrisidir. Turizm ülke için önemli bir gelir kaynağıdır.  [33]

Singapur, dünya çapında önemli bir transit ticaret merkezidir. [34]

FİLİPİNLER

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

İklimi coğrafik faktörlere göre her bölgede farklıdır. Yaklaşık %44’ti ormanlıktır. Arazinin %24’ü bataklıktır. [35] 

Başkenti Manila’dır. [36]

Ekonomi

Halkın çoğunluğu tarımla uğraşır. Başlıca tarım ürünü pirinçtir. Manila çevresinde sebze ve tropikal meyveler yetişir.  [37]

Filipinlerde birçok maden çıkarılır. [38] 

Başlıca gelişmiş sanayi kolları, Hindistancevizi yağı, şeker, tekstil, puro sigara fabrikaları, kimya sanayidir. [39] 

DOĞU TİMOR

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Ülkenin iklimi Tropikal iklimdir. Ülke sıcak ve nemlidir. [40]

Tarih

16. yüzyılda Portekiz kolonisi olan Doğu Timor, Endonezya tarafından işgal edilerek 1975 yılında 27. vilayeti oldu. 1999 yılım takiben Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle özerkliğin verilmesinin ardından Endonezya bölgenin kontrolü üzerindeki iddialarından vazgeçmiştir. 2006 yılında rakip siyasi partiler, çeteler ve kabileler arasındaki çatışmalar ve ayaklanmalar sırasında başkent Dili ve diğer Doğu Timor kasabaları yakılarak ağır hasar görmüştür. Nüfusun çoğu mülteci kamplarına kaçmıştır ve gerginlik hala devam etmektedir. [41]

Sosyal Yapı

Doğu Timor Güneydoğu Asya'nın Katolik çoğunluklu nüfusuna sahip, 2 devletinden biridir. Başkent, en büyük şehir ve liman olan Dili'dir ve ülkenin kent denilebilecek tek şehridir. [42] 

Halkın 90%ı Roma Katolikliğidir. İkinci büyük din eski Doğu Timor başbakanınında dâhil olduğu Müslümanlık (5%). İki resmi dil vardır. Bunlar; Portekizce ve Austronesian dillerinden biri olan Tetum'dur. [43]

Ekonomi

Asya'nın ve Dünya'nın en fakir ülkelerden biridir. [44]

Güneydoğu Asya, İslam Bölgesi

MALEZYA

Malezya'nın yer aldığı Borneo Adası üç ayrı devletin toprağını teşkil ediyor. Sarawak ve Sabah eyaletleri ile sınırlandırılmış ve adanın kuzeyinde küçük bir devlet var. Adı; Brunei Sultanlığı. Borneo adasının orta, güney ve doğu kesimleri ise, Endonezya ülkesinin Kalimantan eyaletini oluşturuyor.  [45]

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Coğrafi konum olarak Malezya; tümüyle Ekvatoral Bölge sınırları içinde kalır. Bu nedenle, ülke toprakları bol yağış alır; çok gür Ekvatoral ormanlara sahiptir. [46]

Tarih

Güneydoğu Asya’da önemli yolların kesiştiği bir coğrafi konumda bulunan Malezya'da, M.Ö. 1. yüzyılda, Çin ve Hindistan ile olan güçlü ticaret bağları sayesinde bir Hindu-Budist dönemi yaşanmıştır. 13. Yüzyılda ise Arap ve Hint tacirlerinin etkisi ile İslam dini yayılmış ve Malezya'yı o dönemde yönetenlerin Müslümanlığa geçmesi ile Malaylar arasında İslam kolonileri haline getirmişlerdir. [47]

Japonlar, 1941’de, Singapur’u ve Malezya’daki doğal zenginlikleri ele geçirmek amacıyla, bölgeye asker çıkardılar. İngiliz askeri gücü, kısa süre içinde, Japonlara karşı yenildi. [48] 

1948'de, İngiltere’nin güdümünde, bir Malezya Federasyonu kuruldu. Bir yandan İngiltere’ye bağımlılık, diğer yandan Çinli Komünist grupların başkaldırması, ülkeyi uzun yıllar sürecek olan bir iç savaşa sürükledi. İç savaş, 1960 yılına kadar sürdü. [49]

1957’de bağımsızlığı ilân edilen Malezya, 1961 ’dc Singapur, Sarawak ve Sabah eyaletlerinin de dahil olacağı bir federasyonun kurulmasını önerdi. Ve nihayet 16 Eylül 1963’de Malezya Federasyonu kuruldu. [50]

1965 yılında Singapur, Malezya Federasyonu'ndan ayrılmıştır.   [51]

Sosyal Yapı

Malezya’da etnik gruplar hayli fazladır. Buna rağmen, toplam nüfusun yarıdan fazlasını Malaylar oluşturur. Nüfusun %30’unu Çinliler ve %8’e yakınını ise Hintliler teşkil eder. Malayların çoğunluğu ile Hintlilerin bir kısmı Müslümandır.  [52]

Ekonomi

Malezya’nın ekonomik yapısını; tarım, ormancılık ve madenler oluşturur. [53] 

ENDONEZYA

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Güneydoğu Asya’da dünyanın en büyük kırık hattı boyunca uzanan irili ufaklı 17.508 adet adadan oluşmaktadır.[54]

Ekvatoral bölgede yer alması ve konum itibariyle okyanus içinde yer alan adalar devleti olması sebebiyle, Endonezya; dünyanın en sıcak ve en nemli ülkesidir. Fazla değişmeyen sıcaklıklar, her gün öğleden sonra yağan şiddetli yağmurlar, aşırı nem gibi iklim şartları; gür bir ekvatoral yağmur ormanlarının oluşmasına neden olmuş. Ancak tüm bu şartlar, insan hayatı için olumsuz şartlar taşıyor. Buna rağmen, gerek pirinç tarımının getirdiği avantajlar ve gerekse diğer ekonomik zenginlikler, bu adalar üzerinde çok fazla miktarda insanın yaşamasına imkân hazırlamıştır. [55]

Sosyal Yapı

200 milyonun üzerindeki nüfusuyla Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından Endonezya dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir.  [56]

Başkent Cakarta’dır. Endonezya’nın doğal yapısı ülkenin dil ve etnik yapısına büyük etki etmiştir. Özellikle ülkenin çok sayıda adalardan oluşması, tarih boyunca birbirinden bağımsız kabilelerin yaşamasına yol açmıştır. Ülkede, 300 kadar etnik grup bulunmakta ve 365 kadar farklı lehçelerde dil konuşulmaktadır. [57]

Hıristiyanlar yoğun olarak, doğuda Timor adasında yaşıyorlar. Başta Portekizliler olmak üzere, Avrupa Ülkeleri, Timor adasındaki Hıristiyanları Endonezya’dan ayrılması için sürekli kışkırtılar. Bu sebeple, zaman zaman Timor adasında ayaklanmalar ve çatışmalar yaşandı ve 1999 yılında BM’nin istekleri doğrultusunda Endonezya, Doğu Timor’dan çekilmek zorunda kalmıştır. Doğu Timor, 1 milyon nüfuslu ayrı bir devlet olmuştur. [58]

Ekonomi

Endonezya’nın gelir kaynakları tarım ve madenlerdir.  [59]

Ülkede kullanılan temel besin kaynağı pirinçtir. [60]

Orman bakımından çok zengin olan Endonezya’da, hayvancılık az gelişmiştir. Adalar ülkesi olduğundan balıkçılık çok önemlidir. [61]

Petrol ve kalay bakımından çok zengindir. [62] 

BRUNEİ

Brunei; Güneydoğu Asya'da, Güney Çin Denizi içinde yer alan Borneo adasının kuzeybatı kıyılarında iki ayrı toprak parçasından oluşan bağımsız bir Güneydoğu Asya Ülkesidir.  [63]

Yer Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü

Tropikal iklim hâkimdir. Sıcak ve bol yağış, bitki örtüsünü gürleştirmiştir. Bu sebeple toplam yüzölçümün % 85’ ini tropikal ormanlar kaplar. Tropikal ormanlar, ülke topraklarının sadece kıyı kesiminin yerleşilmesine elverişli kılmıştır. [64]

Tarih

1984 tarihinde bağımsız oldu. [65]

Ekonomi

Brunei’nin zenginliği hidrokarbon rezervlere dayanmaktadır. [66] 

Brunei’nin geliri, petrol ve doğal gaz üretimi ile hızla artmıştır. Ülkenin Gayri Safı Milli geliri yüksektir. [67]

 

 

 

Kaynaklar

[1] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[2] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[3] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[4] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[5] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[6] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[7] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[8] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[9] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[10] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[11] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[12] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[13] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[14] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[15] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[16] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[17] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[18] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[19] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[20] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[21] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[22] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[23] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[24] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[25] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[26] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[27] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[28] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[29] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[30] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[31] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[32] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[33] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[34] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[35] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[36] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[37] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[38] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[39] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[40] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[41] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[42] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[43] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[44] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[45] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[46] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[47] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[48] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[49] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[50] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[51] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[52] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[53] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[54] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[55] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[56] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[57] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[58] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[59] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[60] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[61] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[62] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[63] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[64] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[65] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[66] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[67] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

Kültür Sayfası

bottom of page