top of page

Fars Kültür Bölgesi

 

İran hangi kültür bölgesine dahil olmalı? Farsça (Persçe) bir Hint-Avrupa dili. 4000 yıl kadar önce Persler, bugünkü Avrupalılarla aynı topraklarda yaşıyor, aynı kültürü paylaşıyorlardı. Sonra Persler klasik Mezopotamya kültür bölgesinin (Sümer-Asur-Babil) yakınına göç ettiler ve yaklaşık bin yıl hayranlıkla onları seyrettiler. Sonunda da onu yıkıp yerine geçtiler. Göçebe-savaşçı çobanlar durumundaydılar ve 2500 yıllık bir medeniyeti ele geçirmişlerdi, hızla dönüştüler.

Klasik Mezopotamya medeniyetinin gerçek varisleri Perslerdir. Kendilerinden bazı değerler getirmiş olsalar da Pers medeniyeti Hint-Avrupa kültüründen tamamen farklı özellikler taşır. Üstelik MÖ 500’lerde şekillenen bu medeniyet, değişiklere uğrasa da kesintisiz olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Ama Yahudilik gibi, birçok kültürü etkilese de kendisi fazla yayılma imkânı bulamamıştır. Yine de Fars kültür bölgesi ayrı bir kültür bölgesi olarak değerlendirilmeyi hakeder.  

Nüfus ve Ekonominin Dünya Üzerindeki Payının Değişimi

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

2015 yılı itibari ile Nüfusu Türkiye nüfusunun biraz üzerindedir. Sahip olunan topraklar ise Türkiye’nin 2 katından büyüktür.

 

2015 yılı itibari ile Türkiye Ekonomisi İran ekonomisinden %15 kadar büyüktür. Kişi başına düşen milli gelir de İran’ınkinin %20 kadar üzerindedir.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Perslerin oranı %61 olarak veriliyor

  • İkinci büyük grubu %18 ile Türkler oluşturuyor. Bazı kaynaklarda bu oran daha yüksek

  • %10 civarında olduğu belirtilen bir Kürt nüfus da bulunuyor.

 

Din

  • Ülkenin tamamına yakını Müslüman

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page